marzec 2021

Prawo do skargi Ten, kto przegrał sprawę w Izbie Odwoławczej, ma prawo do wniesienia skargi na wyrok KIO. Zanim weszła w życie nowa ustawa, zaskarżeniami zajmowały się sądy okręgowe właściwe dla siedziby zamawiającego. Mogły to być zatem zarówno jednostki w większych ośrodkach (np. Sądy Okręgowe w Gdańsku, w Lublinie, we Wrocławiu), jak i mniejszych (Sądy […]